Mass.gov  
  Office Of Transporatation Planning Massachusetts Department of transporatation
We Move Massachusetts - Shaping Our Future

Documents

Appendix D: Questionnaire (Haitian Creole)

1. Lè ou fè yon vwayaj nòmal (pou ale nan travay, pou al achte, elatriye), ki kalite sèvis transpò prensipal ou itilize?

Vwati pèsonèl
Vwati yon lòt moun
Otobis oswa lòt kalite sèvis transpò piblik (feri, tren, tren lejè)
Sèvis transpò komen prive/sèvis otobis prive
Mache
Bisiklèt
Taksi
Lòt ______________________

2. Pandan yon semèn nòmal, konbyen fwa ou deplase pou al fè komisyon, oswa konbyen vwa ou kite kay ou san se pa pou al travay, oswa san se pa pou zafè lekòl? (# vwayaj pa semèn)

3. Nan vwayaj sa yo, konbyen fwa ou te kondi poukont ou? (# vwayaj pa semèn)

4. Sou yon echèl 1 a 10, tanpri fè nou konnen ki faktè ki enpòtan pou ou lè w ap chwazi kalite sèvis transpò ou (“1” vle di “Pa enpòtan ditou” epi “10” vle di “Trè-trè enpòtan”)

empty cell.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tan vwayaj la

Pri

Itilite/fleksibilite

Konfò ak sekirite

Redui polisyon/konsève enèji

5. Konbyen fwa ou itilize sèvis transpò piblik (tren, otobis, feri, tren fobou)?

Jamè
Mwens pase yon fwa pa jou
Mwens pase yon jou pa mwa, men omwen yon jou chak ane
Mwens pase yon jou pa semèn, men omwen yon jou chak mwa
1-3 jou pa semèn
4-5 jou pa semèn
6-7 jou pa semèn

Si ou te reponn "1-3 jou pa semèn" oswa "4-5 jou pa semèn" oswa "6-7 jou pa semen," tanpri ale dirèkteman nan Kesyon 12.

6. Nou enterese konprann pou kisa moun yo pa itilize sèvis transpò piblik. Tanpri fè nou konnen si ou dakò oswa si ou pa dakò avèk chak deklarasyon. Si ou pa konnen, tanpri pa ezite make “mwen pa konnen.”

empty cell.

Dakò

Pa Dakò

Mwen Pa Konnen

Tikè transpò piblik koute twòp lajan

Transpò piblik pa bay sèvis ase souvan

Sèvis transpò piblik la pa ale kote mwen vle ale a

Sèvis transpò piblik la twò dousman

Estasyon/arè ki pi pre a twò lwen

Mwen pa santi mwen pwoteje pou mache oswa pou rete sèvis transpò piblik

Mwen santi mwen pa alèz ak/oswa pa pwoteje nan veyikil transpò piblik yo

Mwen renmen avantaj pou itilize veyikil pèsonèl mwen

Mwen bezwen rete anpil kote

Orè sèvis la pa bon pou orè pa mwen

Si ou te reponn “Mwen pa dakò” oswa “Mwen pa Konnen” nan “Orè sèvis la pa bon pou orè pa mwen,” tanpri ale dirèkteman nan Kesyon 8.

7. Nan kesyon anvan an, ou dakò pou orè sèvis la ap bon pou orè pa ou. Tanpri di nou ki orè ou ta renmen wè ki genyen:

8. Èske genyen nenpòt lòt rezon ou panse ki fè moun yo pa itilize sèvis transpò piblik?

9. Nan yon semèn nòmal – si gen bon tan – èske ou mache pandan omwen 10 minit nan yon moman pou fè ale-vini nan kote yo pou nenpòt rezon?

Wi
Non

10. Sou yon echèl ant 1 ak 10, tanpri di nou kilès nan chanjman sa yo ki ta enpòtan pou fè li vin pi fasil pou ou mache nan kominote ou (“1” vle di “Pa enpòtan ditou” epi “10” vle di “Trè-trè enpòtan”).

empty cell.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Bay plis fasilite (nouvo twotwa, pi bon siyal nan kalfou yo, pi bon makaj sou twotwa yo)

Amelyore enstalasyon ki la deja yo (rekonstwi twotwa ak ranp koub ki la deja yo pou bay plis mwayen pou moun yo jwenn yo, retire nèj ak glas ki sou twotwa yo)

Aplike lwa ki kontwole konpòtman chofè yo avèk plis severite

Aplike lwa ki kontwole konpòtman pyeton yo avèk plis severite

Aplike lwa ki kontwole konpòtman siklis yo avèk plis severite

Fè edikasyon pyeton yo sou sekirite

Amelyore fason y ap retire nèj yo

11. Èske gen nenpòt lòt sijesyon ou genyen pou fason pou amelyore mache nan kominote ou?

12. Nan yon semèn nòmal – si gen bon tan – èske ou monte bisiklèt pou fè ale-vini nan kèk kote espesifik?

Wi
Non

13. Nou enterese konprann ki kalite amelyorasyon wout (si genyen) moun yo ta renmen ki fèt. Tanpri fè nou konnen si ou dakò oswa si ou pa dakò avèk chak amelyorasyon.

empty cell.

Dakò

Pa Dakò

Mwen Pa Konnen

Mete plis liy pou machin pase

Mete liy ko-vwatiraj nan sistèm otowout la

Modènize siyal sikilasyon machin yo

Ogmante kantite liy “FastLane” yo

Amelyore fason y ap retire nèj yo

14. Ki kalite amelyorasyon wout ou ta renmen wè ki fèt nan zòn ou a?

15. Sou yon echèl 1 – 10, tanpri fè nou konnen kijan ou panse li enpòtan pou Massachusetts depanse lajan sou plizyè priyorite diferan (“1” vle di “Pa enpòtan ditou” epi “10” vle di “Trè-trè enpòtan”).

empty cell.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Fè antretyen nan wout, otowout, ak pon ki la deja yo?

Amelyore wout, otowout, ak pon ki la deja yo (liy espesyal pou ko-vwatiraj, elatriye)?

Bati nouvo wout ak otowout?

Fè antretyen nan enstalasyon ki la deja pou yo bisiklèt

Amelyore enstalasyon ki la deja yo pou bisiklèt

Fè antretyen nan twotwa ak chemen ki la deja yo pou mache ak pou monte bisiklèt

Amelyore twotwa ak chemen ki la deja yo pou mache ak pou monte bisiklèt

Bati nouvo twotwa ak chemen pou mache ak pou monte bisiklèt

Sipòte nivo sèvis transpò komen ki la deja (veyikil, orè, wout)

Amelyore chemennfè ak enfrastrikti transpò komen ki la deja (nouvo veyikil ak otoray, amelyorasyon chemennfè to, abri yo)?

Ogmante sèvis transpò piblik (wout anplis, orè sèvis ki long)

Amelyore sèvis yo pou granmoun aje yo ak moun andikape yo

16. Èske gen nenpòt lòt bagay ou ta renmen di nou konsènan fason posiblite sèvis transpò a ta ka amelyore pou sèvi ou pi byen?

17. Ki sèks ou?

18. Nan ki kòd postal ou travay oswa ale lekòl?

19. Ki kòd postal zòn w ap viv la?

20. Ki laj ou?

Mwens pase 18 ane
18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65 ane oswa plis

21. Nan ki pi gwo klas oswa ane ou fini nan lekòl?

Mwen pa diplome nan lekòl segondè
Diplome nan lekòl segondè
Kèk nivo nan kolèj/lekòl teknik/lekòl pwofesyonèl
Diplome nan pwogram kolèj sou 4 ane
Kèk nivo nan twazyèm sik
Diplome nan twazyèm sik

22. Konbyen veyikil ou posede, lwe pou anpil tan, oswa ki disponib pou moun k ap viv lakay ou kounye a itilize souvan? Tanpri asire ou mete motosiklèt, velomotè ak RV.

Okenn
Youn
De (2)
Twa (3) oswa plis

23. Konbyen moun k ap viv lakay ou?

24. Pou asire nou gen yon reprezantasyon ki jis, kilès nan gwoup sa yo ki pi byen dekri gwoup etnik ou?

Ispanik oswa Latino-Ameriken
Pa ni Ispanik ni Latino-Ameriken

25. Kilès nan gwoup sa yo ki pi byen dekri orijinal ras ou?

Moun Blan
Afriken-Ameriken, Moun Nwa
Azyatik
Amerendyen, Moun ki fèt nan Alaska
Moun Natifnatal Hawayi, oswa Lòt Moun ki Fèt nan Zile Pasifik
Lòt ______________________

26. Ki tranch revni ki apeprè endike revni total lakay ou chak ane?

Mwens pase $25,000
$25,000 – apèn mwens pase $50,000
Ant $50,000 ak apèn mwens pase $75,000
Ant $75,000 ak apèn mwens pase $100,000
Ant $100,000 ak apèn mwens pase $150,000
$150,000 oswa plis

Translation Disabled  | Translation Support
MassDOT Home | About Us | Employment | Contact Us | Site Policies Copyright © 2017 Commonwealth of Massachusetts